Statut Fundacji

STATUT  FUNDACJI „WSPÓŁPRACUJMY”

tekst jednolity z dnia 11.02.2021 r.

Rozdział  I . Postanowienia  ogólne

§1

 1. Fundacja nosi nazwę : WSPÓŁPRACUJMY.
 2. Fundacja WSPÓŁPRACUJMY  zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona oświadczeniem woli założycieli – fundatorów, spisanym w formie aktu notarialnego, w Krakowie, w dniu 27.06.2003.
 3. Założycielami Fundacji są:
  • Jacek Janicki
  • Sylwia Olejniczak – Szymańska
  • Jolanta Nawrocka
  • Joanna Szostak
  • Joanna Janicka

§2

 1. Fundacja jest wpisana do rejestru fundacji i posiada osobowość prawną
 2. Fundacja działa na podstawie postanowień niniejszego statutu, Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. z późniejszymi zmianami oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Klimatu

§3

 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§5

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, zakłady i filie, w kraju i poza jego granicami.

§6

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, za zasługi dla rozwoju Fundacji i realizacji jej celów statutowych.

Rozdział  II . Misja, cele i środki działania Fundacji

§7

 1. Misja Fundacji: „BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO I EDUKACJA W LOKALNYCH ŚRODOWISKACH POLSKI, KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I ŚWIATA”.

§8

 1. Cele Fundacji:
  1. uświadomienie ludziom obecnego stanu środowiska naturalnego i znaczenia konieczności jego poprawy dla dalszego rozwoju cywilizacyjnego świata;
  2. podniesienie poziomu kultury proekologicznej w społeczeństwie;
  3. poprawa stanu bezpieczeństwa i współdziałania środowisk lokalnych;
  4. poprawa stanu wiedzy o Unii Europejskiej w Polsce i o Polsce w świecie;
  5. organizowanie przedsięwzięć, wypoczynku, czasu wolnego, programów aktywizujących i innych działań na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób starszych;
  6. udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom (poprzez ich opiekunów prawnych), młodzieży i seniorom;
  7. podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocję kultury fizycznej, sportu, ekologii oraz rehabilitacji;
  8. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego dzieci, młodzieży i seniorów;
  9. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii;
  10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie;
  11. popularyzacja idei opieki senioralnej;
  12. promocja wolontariatu;
  13. niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
  14. wspomaganie i promowanie edukacji,
  15. prowadzenie ośrodków dziennego i stałego pobytu, np.: świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, domów opieki i pomocy społecznej, zakładów opieki leczniczej, klubów, zakładów aktywizacji zawodowej oraz innych form wsparcia i rehabilitacji indywidualnych i grupowych;
  16. organizacja praktyk i staży zawodowych we współpracy ze szkołami oraz innymi instytucjami pedagogicznymi;
  17. organizowanie wystaw i kiermaszów prezentujących cele Fundacji,
  18. popularyzację wiedzy prawniczej wśród młodzieży i promowanie polskiej myśli prawniczej poza granicami Polski;
 2. Fundacja realizuje swoje cele przez:
  1. organizowanie konferencji naukowych, spotkań, obozów edukacyjnych, konkursów, targów, wystaw ;
  2. współpracę naukowo – techniczną z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz opracowywanie prognoz, programów, badań i projektów związanych z celami Fundacji;
  3. wydawanie i sprzedaż czasopism i książek;
  4. organizowanie i prowadzenie punktów gastronomicznych oraz sprzedaży detalicznej;
  5. organizowanie festiwali i imprez artystycznych;
  6. wspieranie instytucjonalnych, społecznych i indywidualnych działań proekologicznych i integracyjnych w środowiskach lokalnych;
  7. organizowanie i koordynowanie krajowych oraz międzynarodowych przedsięwzięć imprez charytatywnych oraz artystycznych;
  8. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele działania są zbieżne z celami Fundacji;
  9. prowadzenie szkół, przedszkoli i prowadzenie ośrodków dziennego i stałego pobytu, np.: świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, domów opieki i pomocy społecznej, zakładów opieki leczniczej, klubów, zakładów aktywizacji zawodowej oraz innych form wsparcia i rehabilitacji indywidualnych i grupowych;
  10. organizowanie wycieczek, kolonii i półkolonii w kraju i poza jego granicami;
  11. organizowanie doradztwa w zakresie aktywizacji dzieci, młodzieży i seniorów;
  12. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów;
  13. podejmowanie innych działań, których celem jest poprawa warunków życia; aktywizacja społeczna dzieci, młodzieży i seniorów;
  14. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych;
  15. budowę i prowadzenie domów opieki;
  16. działania na rzecz poprawy kształtowania postaw sprzyjających społecznej integracji dzieci, młodzieży oraz seniorów, oraz przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu;
  17. organizowanie i finansowanie poradnictwa psychologicznego oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów społecznych i rodzinnych;
  18. organizowanie poradnictwa w zakresie podjęcia zatrudnienia, przekwalifikowania, podjęcia dodatkowej edukacji, a nadto organizacja szkoleń, warsztatów oraz innej formy pomocy skierowanej do dzieci, młodzieży i seniorów;
  19. organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności;
  20. inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz ochrony i promocji zdrowia dzieci, młodzieży i seniorów;
  21. organizowanie pomocy prawnej dla podopiecznych Fundacji;
  22. prowadzenie galerii oraz organizacja edukacji kulturalnej i promocja kultury;
  23. podejmowanie innych prezentujących realizację celów Fundacji;

Rozdział III . Organy Fundacji

§9

 1. Fundatorzy – założyciele powołują i odwołują Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Do zarządzania Fundacją  fundatorzy – założyciele Fundacji ustanawiają Zarząd w składzie 3 – 5 osób, w tym prezesa i wiceprezesa.
 3. Dla sprawowania nadzoru nad pracą Zarządu fundatorzy – założyciele Fundacji mogą ustanowić Radę Fundacji, zwaną dalej Radą. Rada spośród siebie wybiera przewodniczącego. Rada może wybrać również wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Liczebności składu członków Rady nie ogranicza się. Decyzję w tej sprawie pozostawia się założycielom Fundacji.
 5. W przypadku nie ustanowienia Rady jej kompetencje przejmuje Zarząd.

§10

 1. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Decyzje Rady podejmowane są w postaci uchwał.
 3. Do ważności uchwały Rady konieczna jest obecność co najmniej połowy  jej członków.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§11

 1. Do kompetencji Rady należy:
  1. kontrola osiągania celów statutowych Fundacji;
  2. nadzór i kontrola stanu majątkowego Fundacji;
  3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i bilansów finansowych Fundacji.
 2. Część swoich kompetencji Rada może delegować do obowiązków Zarządu.

§12

 1. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, lub na wniosek co najmniej połowy członków Rady.
 2. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Rady musi być skuteczne pod rygorem zakwestionowania prawomocności podejmowanych uchwał.

§13

 1. Rada na wniosek Prezesa Zarządu może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji – działających w granicach umocowania oraz do reprezentowania Fundacji w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

§14

 1. Zarząd może uchwalić regulamin dysponowania środkami przeznaczonymi na cele statutowe w rocznych planach finansowych. W szczególności Zarząd może uzależnić indywidualne decyzje w sprawie przyznania środków finansowych i rzeczowych na cele statutowe od swojej zgody.

§15

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów pracy w Fundacji;
  2. zatrudnianie pracowników Fundacji /przy zawieraniu umów o pracę Zarząd jest reprezentowany jednoosobowo przez Prezesa Zarządu /;
  3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w ramach Regulaminu pracy Zarządu uchwalonego przez Radę, postanowień statutu i obowiązujących przepisów prawa;
  4. wypełnianie praw i obowiązków delegowanych Zarządowi przez Radę.
  5. uchwalanie rocznych programów działalności i rocznych planów finansowych Fundacji;
  6. uchwalanie zmian statutu Fundacji i regulaminu prac Zarządu;
  7. ustalanie zasad wynagradzania w Fundacji;
  8. opracowywanie i uchwalanie wieloletnich strategii działania Fundacji;
  9. zatwierdzanie uchwałą wniosków w sprawach nabywania i sprzedaży udziałów oraz akcji podmiotów gospodarczych, wnoszenia udziałów do spółek, tworzenia spółek prawa handlowego z innymi podmiotami, nabywania i zbywania nieruchomości oraz tworzenia i likwidacji zakładów Fundacji;
  10. zatwierdzanie uchwałą warunków zatrudniania w Fundacji.
 2. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz do reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu  działający łącznie.
 4. Podstawowym sposobem realizacji przedsięwzięć przez Fundację jest umowa z osobą fizyczną, prawną, lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia. W umowie tej określone są wyraźnie prawa i obowiązki obu stron, cele przedsięwzięcia, harmonogram realizacji przedsięwzięcia, zasady finansowania, sankcje oraz inne warunki uznane przez Zarząd za niezbędne do skutecznego i terminowego osiągnięcia celów  przedsięwzięcia.
 5. Do ważności uchwał Zarządu o zmianie statutu wymagana jest bezwzględna większość głosów i obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 członków Zarządu.

§16

 1. Jeżeli fundatorzy – założyciele nie ustanowią Rady Fundacji to jej kompetencje przewidziane w paragrafach od 10 do 14 niniejszego statutu są prawami i obowiązkami Zarządu Fundacji .
 2. W przypadku ustanowienia Rady, kompetencje przewidziane w paragrafach od 10 do 14 niniejszego statutu są prawami i obowiązkami Rady, a Zarząd obowiązują przepisy zawarte w paragrafie 15 niniejszego statutu.

Rozdział  IV . Majątek Fundacji

§17

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł. /jeden tysiąc złotych/.
 2. Fundacja gromadzi środki pieniężne i rzeczowe dla realizacji celów statutowych.

§18

 1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:
  1. majątku własnego Fundacji;
  2. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz prawne;
  3. działalności gospodarczej Fundacji;
  4. wpływów pieniężnych ze zbiórek organizowanych przez Fundację na postawie odpowiednich zezwoleń;
  5. zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych oraz oprocentowania rachunków bankowych i lokat;
  6. zaciągania kredytów;
  7. innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Zarządu, lub Rady – stosownie do postanowień niniejszego statutu.
 2. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 1, lit. b) może uwzględniać życzenia ofiarodawców, co do przeznaczenia przekazanych Fundacji  środków pieniężnych, lub rzeczowych.

§19

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. wydawnictw i poligrafii;
  2. organizowania wystaw, konferencji, targów, warsztatów i szkoleń;
  3. usług reklamowych i marketingowych;
  4. projektowania plastycznego i architektoniczno – budowlanego;
  5. doradztwa technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego;
  6. krajowych i zagranicznych usług turystycznych;
  7. produkcji, nagrywania i rozpowszechniania kaset video, magnetofonowych i innych nośników informacji;
  8. produkcji instalacji na rzecz ochrony środowiska i pośrednictwo w wymianie technologii;
  9. produkcji i handlu publikacjami, artykułami przemysłowymi, technicznymi, rękodzielniczymi i spożywczymi w kraju i za granicą;
  10. zagospodarowania i przeróbki odpadów komunalnych, przemysłowych i budowlanych;
  11. usług internetowych;
  12. prowadzenia kursów i szkoleń;
  13. sprzedaży komisowej;
  14. handlu i obrotu nieruchomościami;
  15. hipoterapii;
  16. prowadzenie szkół i prowadzenie ośrodków dziennego oraz stałego pobytu, np.: świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, domów opieki i pomocy społecznej, zakładów opieki leczniczej, klubów, zakładów aktywizacji zawodowej oraz innych form wsparcia i rehabilitacji indywidualnych i grupowych;
  17. opieka społeczna i wychowawcza dla dzieci, młodzieży i innych osób w różnym wieku;
  18. organizowanie kolonii i wycieczek w kraju i poza jego granicami
  19. innej, nie objętej specjalnymi koncesjami, lub po uzyskaniu stosownych zezwoleń, wymaganych przepisami prawa;
 2. Działalność gospodarcza może polegać na wniesieniu do spółki handlowej majątku Fundacji w wysokości określonej uchwałą Rady, lub Zarządu gdy Rada nie została ustanowiona.
 3. Fundacja może również tworzyć spółki prawa handlowego z innymi podmiotami oraz nabywać udziały i akcje innych spółek.
 4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację, lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady, działające na zasadach rachunku ekonomicznego:
  1. zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi;
  2. Zarząd Fundacji zatrudnia i zwalnia kierowników zakładów zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;
  3. zakres działania, uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin ustalany przez Zarząd Fundacji;
  4. wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w zakładzie ustala Zarząd na wniosek Prezesa.
 5. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.
 6. Dochód do podziału przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji, rozwój działalności gospodarczej oraz inne cele – w wysokości i proporcjach określonych przez Radę, lub Zarząd gdy Rada nie została ustanowiona.
 7. Składniki majątku trwałego wykorzystane w działalności gospodarczej Fundacji podlegają amortyzacji i umarzaniu wg przepisów przewidzianych dla osób prawnych.
 8. Ewidencja księgowa działalności gospodarczej prowadzona jest wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (DZ. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15 lutego 1992r. (DZ. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (DZ. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.).
 9. Zgodnie z art. 20 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r., zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§20

 1. Fundacja w swej działalności stosuje zasadę jawności spotkań oraz dokumentów programowych i finansowych.
 2. W szczególnych przypadkach Rada, lub Zarząd gdy Rada nie została ustanowiona może podejmować uchwały o ograniczeniu stosowania zasady jawności.

§21

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Ustawie o fundacjach.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada, lub Zarząd gdy Rada nie została ustanowiona. Uchwała o likwidacji zapada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków.
 3. O likwidacji Fundacji Rada, lub Zarząd gdy Rada nie została ustanowiona zawiadamia Ministra Środowiska.

§22

 1. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu ksiąg rachunkowych podlega przekazaniu na rzecz wskazanej przez Radę, lub Zarząd gdy Rada nie została ustanowiona instytucji o zbieżnych z Fundacją celach działalności.

§23

 1. Pierwszy Zarząd Fundacji fundatorzy – założyciele ustanawiają w następującym składzie:
 • Jacek Janicki – Prezes Zarządu
 • Sylwia Olejniczak–Szymańska – Wiceprezes Zarządu
 • Jolanta Nawrocka – Członek Zarządu
 • Joanna Szostak – Członek Zarządu
 • Joanna Janicka – Członek Zarządu

§24

 1. Decyzją sądu z dnia 15.05.2008 zmieniono Zarząd Fundacji. Obecny skład Zarządu:
 • Sylwia Olejniczak – Szymańska – Prezes Zarządu
 • Jolanta Nawrocka – Wiceprezes Zarządu
 • Joanna Machnik – Członek Zarządu
Skip to content